ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

W SPRAWIE NABYCIA WYTWÓRNI PODŁOŻA W GOŹDZINIE JAKO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI AGROTEAM PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE W GOŹDZINIE

Zarząd Agro Team Przedsiębiorstwo Spółdzielcze, Goździn 1B, 62-067 Rakoniewice zaprasza zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Agro Team Przedsiębiorstwo Spółdzielcze w Goździnie.

Wytwórnia składa się ze zorganizowanego zespołu składników służących do produkcji podłoża oraz prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, a także ruchomości służących do produkcji.

Pozostałe składniki, tj. surowce, produkcja w toku i wyroby gotowe wchodzą również w skład przedmiotu negocjacji, przy czym cena za te składniki będzie ustalona w drugim etapie, w następstwie inwentaryzacji.

Przedmiot negocjacji oferowany jest jako całość i jest niepodzielny.

Opis Przedmiotu Negocjacji:

Wytwórnia jest producentem podłoża do uprawy pieczarek od 1986 roku. Forma sprzedawanego podłoża II i III fazy: luzem i w kostkach.

Wszystkie sprawy własnościowe i formalne związane z produkcją i ochroną środowiska są uregulowane.

Obiekty wyposażone są w niezbędną infrastrukturę i urządzenia produkcyjne. Przedsiębiorstwo zatrudnia wyszkoloną kadrę produkcyjną. Przeciętne zatrudnienie wynosi 20 osób. Doskonała lokalizacja - przy trasie krajowej DK32. Istnieją duże możliwości biznesowe również dla terenu niezagospodarowanego.

W skład zorganizowanego zespołu składników produkcyjnych wchodzą:

1. nieruchomości o łącznej powierzchni 13,6811 ha, w tym:

2. budynki i budowle produkcyjne

3. maszyny i urządzenia technologiczne

Dokładny opis nieruchomości oraz ruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa: Goździn 1B, 62-067 Rakoniewice.

Postępowanie:

Postępowanie w sprawie nabycia Wytwórni Podłoża jest dwuetapowe:

I. Etap wstępny.

Celem pierwszego (wstępnego) etapu negocjacji jest zapoznanie osoby zainteresowanej z przedmiotem sprzedaży, a także poznanie zamierzenia potencjalnych nabywców oraz omówienie sposobu przeprowadzenia transakcji ze szczególnym uwzględnieniem oferowanej ceny nabycia, terminu i sposobu zapłaty.

Zgłoszenia.

1. Warunkiem przystąpienia do rozmów jest przedłożenie przez potencjalnego nabywcę:

a. dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku, gdy osoba działa na rzecz i w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej również dokumentu urzędowego (tj. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji) określającego firmę, siedzibę oraz osoby uprawnione do reprezentacji;

b. pełnomocnictwa w przypadku, gdy w imieniu i na rzecz potencjalnego nabywcy ma działać pełnomocnik.

2. Termin zgłoszeń.

Termin składania odpowiedzi w tym etapie upływa w dniu 28.02.2019 r. o godzinie 15.00. Uprawnionym do przyjmowania odpowiedzi na zaproszenie jest p. Ewa Suda – Prezes Zarządu,

telefon + 48 614 441 103 , e-mail : suda@agroteam.com.pl

II. Etap drugi.

Do wyłonionych potencjalnych nabywców oferujących najlepsze warunki Komisja Negocjacyjna skieruje zaproszenie do przystąpienia do negocjacji ostatecznych. Oferenci będą mogli zapoznać się z przygotowanymi dokumentami /w tym Informacją o zorganizowanej części przedsiębiorstwa Agro Team Przedsiębiorstwo Spółdzielcze z siedzibą w Goździnie oraz dokonać wizji, po uiszczeniu wymaganej opłaty manipulacyjnej. Po dokonaniu oceny ofert – Komisja Negocjacyjna podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o braku wyboru oferty.

III. Postanowienia końcowe.

Zapraszający do negocjacji ma prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn. Żadnemu z oferentów nie przysługują w stosunku do Zapraszającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu wybrania oferty innego oferenta, a w szczególności nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem oferty ani zwrot kosztów związanych z prowadzeniem negocjacji.

Niniejsze zaproszenie do negocjacji nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i jest skierowane do wielu adresatów.

 

Zarząd

AGRO TEAM Przedsiębiorstwo Spółdzielcze
Goździn 1 B
62-067 Rakoniewice

tel. + 48 614 441 109 ; + 48 614 441 103

biuro@agroteam.com.pl
www.agroteam.com.pl

NIP/VAT EU : PL 7880008255
REGON 000466359

KRS 0000215212